Nếu web/ảnh load chậm, TẢI NGAY ứng dụng VPN (1.1.1.1) tại đây để cải thiện tốc độ

Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu - Chapter 17

[Cập nhật lúc: 20:20 14/01/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 1
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 2
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 3
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 4
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 5
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 6
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 7
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 8
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 9
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 10
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 11
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 12
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 13
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 14
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 15
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 16
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 17
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 18
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 19
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 20
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 21
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 22
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 23
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 24
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 25
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 26
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 27
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 28
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 29
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 30
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 31
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 32
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 33
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 34
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 35
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 36
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 37
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 38
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 39
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 40
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 41
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 42
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 43
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 44
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 45
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 46
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 47
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 48
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 49
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 50
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 51
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 52
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 53
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 54
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 55
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 56
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 57
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 58
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 59
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 60
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 61
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 62
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 63
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 64
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 65
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 66
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 67
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 68
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 69
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 70
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 71
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 72
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 73
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 74
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 75
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 76
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 77
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 78
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 79
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 80
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 81
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 82
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 83
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 84
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 85
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 86
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 87
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 88
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 89
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 90
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 91
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 92
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 93
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 94
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 95
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 96
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 97
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 98
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 99
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 100
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 101
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 102
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 103
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 104
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 105
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 106
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 107
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 108
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 109
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 110
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 111
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 112
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 113
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 114
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 115
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 116
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 117
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 118
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 119
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 120
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 121
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 122
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 17 - Trang 123
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Diễm Quỳnh Thành viên 10 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên 
phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy 
tình yêu ta ngất ngây xây đc chín tầng trời mây
 khuất za bờ~~~
Author Trả lời
Mink Thành viên 13 ngày trước Chapter 13.5 Báo vi phạm
nếu anh có yêu nói đi ngại gì:)
Author Trả lời
Mink Thành viên 13 ngày trước Báo vi phạm
có ai biết các bộ vampire khác nữa ko cho mình xin vớiemo
 • Author
  . ♠♤Sweet♤♠. Thành viên 12 ngày trước Báo vi phạm
  Máu của cậu chỉ thuộc về một mình tớ
 • Author
  . ♠♤Sweet♤♠. Thành viên 12 ngày trước Báo vi phạm
  Tình yêu ngang trái
 • Author
  . ♠♤Sweet♤♠. Thành viên 12 ngày trước Báo vi phạm
  Thiếu nữ hoa hồng
 • Author
  Mink Thành viên 12 ngày trước Báo vi phạm
  cảm ơn ạ
Author Trả lời
Hồng Ngânn Thành viên 14 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
muahahahha
Author Trả lời
Vũ Phương anh Thành viên 14 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
Và thế là anh đã biết nhớ thương:33
Author Trả lời
Tao là zợ của Kim Taehyung Thành viên 14 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
Nu9 cư tê xĩu
Author Trả lời
Huỳnh Lam Thành viên 14 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
Ỏ, nữ chính nhìn cute hơn rồi nè. Chắc cả 2 anh đều thích rồi =))
Author Trả lời
PHẢN BẠN LỪA THẦY Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
cho nó miếng kotex tha hồ mà hút
Author Trả lời
kim cuong Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
xin tí review:3
Author Trả lời
Ngô Uyên Thành viên 15:33 04/12/21 Chapter 15.5 Báo vi phạm
yêu rồi emo
Author Trả lời
Ni Kun Thành viên 23:13 03/12/21 Chapter 15.5 Báo vi phạm
cute xĩu :>>
Author Trả lời
Diễm Quỳnh Thành viên 09:22 02/12/21 Chapter 15 Báo vi phạm
Má của em tựa hồng cành thắm 
mắt của em tựa bờ môi cong
đã làm anh ngày đêm thức trắng 
nghĩ về em và chuyện tình trăm năm
(mời hát tiếp nếu biết ạ)
 • Author
  Dương Quỳnh Thành viên 17:24 09/12/21 Báo vi phạm
  có tình yêu nào ko đầy nắng 
  có hoàng hôn nào ko xa xăm
  kéo màn đêm về trong u tối
  tắt đèn thôi and i miss you (nếu hát sai lời đừng cười mình nhá)
 • Author
  Nguyá»…n Thị Minh Trang Thành viên 11:08 11/12/21 Báo vi phạm
  Là yêu hai ta quên đi bao lần nghi ngờ để sầu giờ vươn trên hàng mi
  Baby quay ngoắt người đi đôi tay ta chẳng còn chi giây phút nhiệm màu oh girl I can't see
  Tim anh như nắng đợi mưa, nhớ ngày xưa nghĩ về em bờ môi cong
  Mong yêu thương hai ta được sáng đèn
  Mọi muộn phiền tan đi không rối ren( hh típ mấy bạn nè )
Author Trả lời
Vũ Phương anh Thành viên 21:06 01/12/21 Chapter 15.5 Báo vi phạm
Chọi mó dễ huông xễu @@
Author Trả lời
Xử Nữ Thành viên 17:27 01/12/21 Chapter 15.5 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Mỹ Dung Thành viên 10:25 01/12/21 Chapter 12.5 Báo vi phạm
Đó có phải là yêu hay không mà sao lòng ank thấy ngây dại :((
 • Author
  Miêu Tỷ Thành viên 17:07 01/12/21 Báo vi phạm
  yêu máu + yêu người 
  ôi những thằng con trai mới biết yêu cute làm sao~~