Nếu web/ảnh load chậm, TẢI NGAY ứng dụng VPN (1.1.1.1) tại đây để cải thiện tốc độ

Cậu bé SHOTGUN - Chapter 31

[Cập nhật lúc: 15:43 31/12/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 1
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 2
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 3
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 4
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 5
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 6
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 7
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 8
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 9
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 10
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 11
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 12
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 13
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 14
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 15
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 16
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 17
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 18
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 19
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 20
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 21
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 22
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 23
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 24
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 25
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 26
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 27
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 28
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 29
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 30
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 31
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 32
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 33
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 34
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 35
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 36
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 37
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 38
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 39
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 40
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 41
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 42
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 43
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 44
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 45
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 46
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 47
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 48
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 49
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 50
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 51
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 52
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 53
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 54
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 55
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 56
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 57
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 58
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 59
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 60
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 61
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 62
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 63
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 64
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 65
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 66
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 67
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 68
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 69
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 70
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 71
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 72
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 73
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 74
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 75
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 76
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 77
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 78
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 79
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 80
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 81
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 82
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 83
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 84
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 85
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 86
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 87
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 88
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 89
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 90
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 91
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 92
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 93
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 94
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 95
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 96
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 97
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 98
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 99
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 100
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 101
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 102
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 103
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 104
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 105
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 106
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 107
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 108
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 109
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 110
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 111
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 112
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 113
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 114
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 115
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 116
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 117
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 118
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 119
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 120
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 121
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 122
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 123
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 124
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 125
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 126
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 127
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 128
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 129
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 130
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 131
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 132
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 133
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 134
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 135
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 136
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 137
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 138
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 139
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 140
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 141
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 142
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 143
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 144
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 145
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 146
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 147
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 148
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 149
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 150
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 151
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 152
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 153
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 154
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 155
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 156
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 157
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 158
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 159
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 160
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 161
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 162
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 163
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 164
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 165
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 166
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 167
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 168
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 169
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 170
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 171
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 172
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 173
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 174
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 175
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 176
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 177
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 178
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 179
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 180
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 181
Cậu bé SHOTGUN chap 31 - Trang 182
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Spoil chap 35 Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Spoil cho ae chap sau main gọi crewcrew và crewcrew bắt máy rồi main nói mấy thứ liên quan quái vật xong crew lo lắng và nói với main"cậu đã nói với cảnh sát chưa" và main nói rồi và sau đó khủng cảnh chuyển sang người nằm trong phòng crew đang bấm điện thoại cái bé zero tỉnh dậy xong mất sóng (crewcrew kiểm soát đc quái vật nhé và tin vui cho ae là main bộ sweet home còn sống và ko già còn con bé bấm điện thoại trong phòng crew là em gái crew nhé này lớn múp lắm hihi)
 • Author
  Spoil chap 35 Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Bé zero là boy nhé ae từ từ sẽ biết
 • Author
  Spoil chap 35 Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Zero là quái vật sinh ra từ kén nhưng zero khác với quái vật khác là nó giống như ... Khó miêu tả thật kiểu nó có thể giúp người khác mọc lại chân hoặc tay hồi phục các vết thương và có thể làm cho một con người biến thành một con quái vật :')) vài chap sau nữa zero sẽ có chút cảm xúc do đc main thông não thế nào là hạnh phúc và thế nào là bất hạnh nhé hôm nay spoil hơi nhiều
Author Trả lời
Trần Khánh Hà Thành viên 3 ngày trước Chapter 34 Báo vi phạm
1 chiếc quái vật cute
Author Trả lời
Võ Tấn Khoa Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Cho xin vài bộ giống sweet home
Author Trả lời
Trần Khánh Thành viên 5 ngày trước Chapter 24 Báo vi phạm
Ông đeo kính trông ngầu í bạn
Author Trả lời
Lê Văn Minh Hoàng Thành viên 5 ngày trước Chapter 34 Báo vi phạm
Crewcrew là ai bên sweet home nhỉ
 • Author
  Emwkk Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
  Lee Hyuk aka anh tóc trắng đeo kính nha
Author Trả lời
Songjoo uwu Thành viên 5 ngày trước Chapter 34 Báo vi phạm
Zero cute qá ndjnsdcemo
 • Author
  @ Demon Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  nghe nói là trai :V
Author Trả lời
¥¥《Shadow Monarch》¥¥ Sung Jin ₩oo Thành viên 5 ngày trước Chapter 34 Báo vi phạm
Thằng nào kêu được ôg chú nào cứu?? Rồi ôg chú đâu?? Spoiler như ccemo
Author Trả lời
Cặc Liên bang- Shinji Thành viên 7 ngày trước Chapter 16 Báo vi phạm
Ơ tn chat vs main bên qv ở chưng cư xanh này :))
 • Author
  Legoshi Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  chat với thằng anh trai chứ :)) eun là em con em gái mà
Author Trả lời
Kabou KasKo Thành viên 7 ngày trước Chapter 34 Báo vi phạm
emobiết là spoil là xấu nhưng sẽ kể trc ít chi tiết, về cơ bản bộ này đúng là tiền truyện của sweet home cũng như tại sao lại có lũ mặt l quái biến từ ham muốn của vật chủ, tất cả đều liên quan sự tồn tại của "con" zero và khả năng cao ngất ngưởng là con zero ko phải cá thể duy nhất có cái pow
Author Trả lời
Lương Gia Huy Thành viên 8 ngày trước Chapter 34 Báo vi phạm
emo khúc này tiền truyện sweet home đúng ko nhỉ
 • Author
  Ngô Thành Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Chắc thế
Author Trả lời
Bíc dẽ Bia đia Thành viên 8 ngày trước Chapter 33 Báo vi phạm
Ơ thế là hết truyện hay lại là 1 cách thần kì nào đó thk mai lại sống r đi giết quái vật tiếp nhể._.?mà để ý oing one đjp chai vc:v
 • Author
  Bíc dẽ Bia đia Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  Ông*
Author Trả lời
Tomlinson Luis Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
Đang hay lại đát dây đừn
Author Trả lời
Nguyễn Vương Quang Hào Thành viên 8 ngày trước Chapter 34 Báo vi phạm
má anh bạn crewcrew mà nhắn qua thế này là xác định rồi, đây là tiền truyện chứ j nữa :)))
 • Author
  Sussy Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  tôi nghĩ là con người thành công ko chế đc lũ quái vật rồi hòi phục khi phát hiện thì lại quyết định nghiên cứu thay vì thông báo,và nó như có imposter á
 • Author
  Aries Fhann Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  tui cũng nghĩ là tiền truyện chứ khống chế đc lũ quái này nghe khá vô lí
  mà chắc bộ này cũng chỉ sớm hơn bộ kia 1 thời gian ngắn thôi và chắc k có liên hệ gì nhiều
 • Author
  Kabou KasKo Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
  emorất tiếc cho ông aries là liên hệ to vãi cả lòn luôn ý, tầm 1 2 chap sẽ rõ ngay vấn đề của sweet home
Author Trả lời
Lạc Vô Cực Thành viên 8 ngày trước Chapter 30 Báo vi phạm
Đồ ngu đồ ăn hại
Author Trả lời
Lạc Vô Cực Thành viên 8 ngày trước Chapter 27 Báo vi phạm
Bà cô giáo nói mới để ý main lăn trên cao xuống z mà ko bị gì